תנאים כלליים - אתר "סאן דור הולידייס"

"סאן דור הולידייס"  מבית תור אויר (ישראל) בע״מ (ח.פ.: 520027350) מרח׳ בן יהודה 32 תל אביב -יפו, מציעה שירותי תיירות (לרבות - אך לא רק - טיסות, טיולים, נופשונים, חבילות, טיסות השכר, בתי מלון, השכרת רכב ועוד) לציבור ישירות או באמצעות סוכני הנסיעות.  "סאן דור הולידייס" אינה חברת תעופה.
 
בביצוע הזמנה באמצעות אתר אינטרנט זה המזמין/ים נותן/ים את הסכמתו/ם המפורשת לכל התנאים, הגבלת האחריות והמידע המפורטים להלן ובכלל זה : 
 
 
1. "סאן דור הולידייס" וצוות עובדיה משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין המזמין/ים לבין ספקי השרותים כגון: חברות תעופה, חברות תובלה ואוטובוסים, מארגני טיולים וסוכני נסיעות בארץ ובחו"ל, בתי מלון, חברות השכרת רכב, מסעדות, מדריכים, נציגים וכו'. מובהר כי, "סאן דור הולידייס"  אינה אחראית לכל נזק שהוא הנובע מאי ביצוע ו / או מביצוע לקוי של שרות כלשהו שינתן  על ידי ספקי השירותים בפועל בארץ או בחו״ל ו/או גורמים אחרים הקשורים עמהם.
 
2. בהתקשרות באמצעות אתר זה מאשר/ים  המזמין/ ים  המתקשר/ים כי הינם בגירים בעלי כשרות משפטית מלאה להתקשר עם ״סאן דור הולידייס״ בעבורם או בעבור אחרים וכי כל מידע שסופק על ידם לצורך הזמנת השירותים נכון, מדויק עדכני ושלם. כרטיס האשראי לצורך ביצוע הזמנת השירותים ורכישתם תקף. מובהר ומוסכם כי, אישור חברת האשראי מהווה תנאי מוקדם לכל עסקה והזמנת שירותים מ״סן דור הולידייס״.  
 
3. "סאן דור הולידייס" שומרת לעצמה הזכות לשנות ולעדכן המידע לרבות מחירי שרותי התיירות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקף ויחייב את הצדדים מיד עם פרסומו במסגרת אתר זה.
 
4. ככל שהמידע הכלול באתר זה מבוסס על מידע המפורסם על ידי אחרים ״סאן דור הולידייס״ אינה אחראית לתוכן המידע , דיוקו ו/או איכותו. ״סאן דור הולידייס״ אינה אחראית לכל מידע ו/או מוצרים ו/או שירותים הכלולים באתרי אינטרנט ו/או פרסומים של צדדים שלישיים לרבות כאלה הנגישים באמצעות קישורים לאתרי אינטרנט הקיימים באתר זה.  
 
5. ״סאן דור הולידייס״ אינה ולא תהיה אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף) הנובע משימוש בדפדפנים שאינם נתמכים על ידי אתר אינטרנט זה ו/או לנזקי תוכנה מכל מין וסוג שהוא. השימוש באתר זה הינו על אחריות המזמין/ים בלבד. 
 
6. זכויות הקניין באתר זה ותוכנו לרבות, סימני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות מוגנות על פי כל דין. לפיכך, חל איסור לעשות כל שימוש בזכויות כאמור החורג מעצם ביצוע הזמנה באתר לרבות בדרך של העתקה, שינוי, תיקון או פרסום , מכירה  או העברה של כל זכות מוגנת כאמור.  
 
7. טיסות: מועדי טיסות (שכר ו/או טיסות סדירות) נתיביהן או נחיתות ביניים נקבעים על ידי המוביל האווירי הנוגע בעניין  ובאחריותו, כולל נחיתות ביניים בלתי מתוכננות. על המזמין מוטלת החובה לוודא את מועדי טיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת כרטיס הטיסה ובעת אישרור הטיסה לפני המראתה.  מובהר כי, החבילות מוצעות בתנאי מפורש שנתוני הטיסה המפורטים  בהם ניתנים לשינויים על ידי חברות התעופה. 
 
8. ההובלה האווירית בפועל כפופה לתנאי חוזה התובלה של חברת התעופה הנוגעת בעניין. על המזמין חלה החובה לוודא תנאי חוזה התובלה המפורסמים על ידי חברת התעופה טרם מועד הנסיעה. מובהר ומוסכם כי, האחריות הבלעדית בכל מקרה של איחור, ביטול, שינוי בתנאי טיסה ו/או סירוב להטיס נוסע בטיסה עקב רישום יתר חלה על חברת התעופה ולא על ״סאן דור הולידייס״.   
 
9. בקשות מיוחדות (מקום ישיבה, ציוד מיוחד, ארוחות) יועברו על ידי ״סאן דור הולידייס״  לחברת התעופה ברם מובהר כי ״סאן דור הולידייס״ אינה אחראית לקבלתן ו/או ביצוען בפועל וכי הסמכות והאחריות הבלעדית לכך הינה של חברת התעופה הנוגעת בעניין.
 
10. בתי מלון: קבלת חדרים עפ"י הנהוג במדינת היעד בדרך כלל החל משעה 14:00 עזיבת החדרים עד שעה 12:00 וזאת ללא קשר למועדי הטיסות. ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון ואספקתו הינה באחריות בלעדית של מפעיל בית המלון . אין אפשרות  להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות המזמין, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון הינה באחריותו הבלעדית של מפעיל המלון ועל פי המצאי הקיים. מובהר כי, במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, וילות, בונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, ״סאן דור הולידייס״  אינה יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי.
 
11. ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה זוגית  אף אם הוזמנה מראש. הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה –בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה השלישית ו/או הרביעית הן מיטות  מתקפלות .
 
12. מובהר כי מצב התחזוקה של החדרים הינו באחריותו הבלעדית של מפעיל בית המלון ולפיכך  מוסכם כי ״סאן דור הולידייס״ לא תישא בכל אחריות בגין עניינים הקשורים לבית המלון, אחזקתו והשירותים הניתנים בו. מובהר כי, חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה, הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית חלק מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ו״סאן דור הולידייס״ אינה  ולא תהיה אחראית לכך.
 
13. מובהר כי , דרגת בתי המלון נקבעת לפי משרד התיירות המקומי בכל ארץ וארץ ולפיכך אין להשוות דרגות בארצות שונות. כל הפרטים המפורטים בפרסומי ״סאן דור הולידייס״ באשר למתקני המלון, מבוססים על פרסומי המלון ו״סאן דור הולידייס״ אינה  נושאת בכל אחריות באם מתקן ממתקני המלון אינו בשימוש בעת שהות המזמין/ים במלון.
 
14. ככל שבכוונת המזמין להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה.
 
15. יש מלונות בהם  מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה, או המזגנים פועלים רק בחודשים יולי אוגוסט ועד אמצע ספטמבר. בכל המלונות, בכל היעדים, הפעלות מיזוג האוויר היא באחריות הנהלת המלון בלבד. ומוסכם כי, ״סאן דור הולידייס״  לא תישא בכל אחריות שהיא בנושא אי הפעלת מיזוג האוויר וזאת גם אם מצוין בתיאור המלון  שהמלון מצויד במערכות מיזוג אוויר. בריכות השחייה מרביתן סגורות בתקופת החורף, לעיתים, אף שלא בעונת החורף עלולות להיות סגורות לשיפוצים, ניקיון וכיו"ב .
 
16. מובהר כי, ארוחת בוקר או כל ארוחה אחרת תסופק למזמין/ים בהתאם לתנאי המלון או  ההזמנה.
 
17. רישום יתר ע"י בתי מלון; ייתכנו מצבים בהם  המלון הוא בתפוסת יתר. על פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים המאוכלסים על ידי אחרים, גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/ או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה באופן בלעדי על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי.
 
18. מניין הימים: ימי היציאה והחזרה לישראל נכללים בסה"כ ימי השהות בחו"ל אף שלעיתים הם ימים חלקיים בלבד. זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה, ״סאן דור הולידייס״  אינה אחראית להשלים ימים חלקיים אלו.
 
19. העברות: מזמין/ים המזמי/ים העברה משדה התעופה למלון ומהמלון לשדה התעופה יקבלו שובר ובו מספר הטלפון של הספק המקומי. את המזמין/ים  יקבל נציג מקומי שתפקידו לדאוג להעברת המזמין/ים למלון ומהמלון לשדה התעופה לטיסתו חזרה. המזמין/ים מתחייב כי יהיה זמין בטלפון נייד בהגיעו ליעד לשם יצירת קשר עם הנציג.
 
20. ככל ששרות ההעברה  לא סופק עקב מעשה או מחדל שאינו קשור במזמין/ים תשיב ״סאן דור הולידייס״ למזמין את התמורה ששולמה על ידו בפועל בגין כך עם שובו לישראל כנגד הצגת קבלות. המזמין יבקש אישור מבית המלון בו התאכסן המאשר שהעברה לא הגיעה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במידה והמזמין לא יציג את המסמכים שלעיל תהא ״סאן דור הולידייס״ פטורה מהחזר ההוצאה למזמין.
 
21. נציגים מקומיים בחו״ל: המזמין  יצויד במספר הטלפון של נותן השרות המופיע על גבי שובר הניתן לו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי, ״סאן דור הולידייס״  אינה נושאת בכל אחריות באשר לפעילותו של נותן השרות בפועל בחו״ל בפרט בכל הקשור לשירותים אותם שלא נרכשו באמצעותה.  
 
22. אי ניצול שירותים: ״סאן דור הולידייס״  אינה ולא תהיה אחראית לאי ניצול שירותים, כולם או חלקם ע"י המזמין/ים. ״סאן דור הולידייס״ לא תחזיר כספים לסוכן/ מזמין בעבור שירותים שלא נוצלו, למעט כאשר המזמין/ים ביטלו הזמנה והם זכאים להחזר וזאת בניכוי דמי ביטול ובכפוף להוראות כל דין.
 
23. דרכונים ואשרות: באחריותו הבלעדית של המזמין/ים למלא אחרי כל דרישות הרשויות המוסמכות לצורך ביצוע הנסיעה. המזמין/ים יחזיק/ו דרכון בר תוקף ל – 6 חודשים לפחות ואשרות מתאימות. לפיכך, ״סאן דור הולידייס״  לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם למזמין, אם לא עמד בהתחייבויותיו המנויות לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהיא לא הותרה מכל סיבה שהיא.  מומלץ להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן בנושא אזהרות מסע המפורסמות על ידו.
 
24. אנו ממליצים לך גם על המסמכים הבאים:
 
א. פוליסת ביטוח רפואי ומטען, באחריותו הבלעדית של המזמין/ים להוציא ולרכוש ביטוחים המתאימים לשירותי התיירות שרכש;   
ב. כרטיס אשראי בינלאומי ( הכרחי בהזמנת רכב בחו"ל);
ג. רישיון נהיגה בינלאומי, במידה ובכוונתך  לנהוג בחו"ל ( הכרחי בהזמנת רכב בחו"ל);
ד. תרופות וחיסונים, באחריות המזמין/ים לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים במדינות בהן יבקר. ממומלץ להתייעץ עם הרופא האישי שלכם ו/או לפנות למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא. 
 
25. הגנת הפרטיות: המזמין/ים מסכימים ומאשרים שהמידע המועבר על ידם במהלך ביצוע ההזמנה ישמר במאגר המידע של ״סאן דור הולידייס״ ו/או תור אויר (ישראל) בע״מ אשר תשמור אותו בצורה מאובטחת ובהתאם לחוק הגנת הפרטיות ולתקנות. המזמין/ים מאשר ל״סאן דור הולידייס״ להעביר את נתוניהם האישיים ככל שידרשו ע"י ספקי השירות בפועל ו/או רשויות החוק ו/או הרשויות הציבוריות לרבות במדינות היעד לצורך מתן השירותים ולצורך זה בלבד. בכפוף לאמור לעיל, ״סאן דור הולידייס״  לא תעביר את נתוני המזמין/ים לצד ג' שאינו ספק שירותים לנוסע.
 
26. דמי ביטול: על הזמנה חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. 
 
27. ביטול הזמנה שהיא עסקת מכר מרחוק כמשמעותה בחוק הגנת הצרכן תשמ״א -1981  (עסקה במבוצעת בטלפון או אינטרנט)  תבוצע עפ"י הכללים הבאים:
 
א. הנוסע/ים רשאי/ם לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובלבד שהביטול יעשה  לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן.
ב. הביטול יעשה בהודעה בכתב (פקס/מייל) שתשלח למשרדי ״סאן דור הולידייס״
 פקס: 03-6217760   ווטסאפ  : 050-6556523 מייל:  galit@airtour.co.il.
ג. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך ההזמנה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מביניהם".
ד. מובהר כי, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל את העסקה עד תום 4 חודשים מיום בצוע העסקה ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן. ביטול כאמור ייעשה הביטול יעשה  לאחר שהמזמין  הציג  תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (לפי העניין).
 
28. ביטול הזמנה  לאחר 14 ימים מיום העסקה. – אי תחולת הגנת חוק הגנת הצרכן:
 
א. דמי ביטול לשרותי תיירות  - שאינם טיסות סדירות, חבילות עיר, חבילות נופש, וטוס וסע ליוצאים מת"א יהיו כלהלן:
עד  21 ימי עבודה  לפני היציאה יגבו דמי טיפול בסך של 50 $ לאדם.
מ – 20 עד 14 ימי עבודה ממועד היציאה 40% מערך ההזמנה.
מ – 13 עד 8 ימי עבודה ממועד היציאה 60% מערך ההזמנה.
מ – 7 ימי עבודה ממועד היציאה 100% מערך ההזמנה.
NO SHOW (אי הופעה, אי הגעה) 100% מערך ההזמנה . (להלן דמי ביטול מלאים).
 
 
ב. דמי ביטול לטיסות סדירות יהיו עפ"י כללי חברת התעופה בנוסף לדמי ביטול שיקבעו ע"י המארגן.
 
29. מובהר ומוסכם כי, ״סאן דור הולידייס״ תהא רשאית לחלט ולקזז סכומים המגיעים לה בגין דמי ביטול מכל תשלום אותו קיבלה מאת המזמין/ים ע"ח הזמנה. אם הסכום שהתקבל מהמזמין/ים נמוך מסך דמי הביטול הנדרשים, המזמין/ים יחוייב/ו בהפרש.
 
30. ביטול בתי מלון בחו"ל:  בכפוף להוראות כל דין מובהר כי, על הזמנת בתי מלון בחו"ל לא חל חוק הגנת הצרכן.  הנוסע יחויב בדמי ביטול על פי מדיניות הביטול  של הספק בחו״ל ו/או המלון.
 
31. טיולים מאורגנים: דמי ביטול  יקבעו באופן פרטני לכל טיול  וימסרו לנוסע בעת פתיחת הזמנה.
 
32. שירותים מיוחדים בתשלום בטיסות (הושבה , מטען, מזון): בטיסות בהם נדרש תשלום נפרד עבור שרותי הושבה, מטען (לרבות מזוודות) ומזון, בכפוף להוראות כל דין,  ביטול הזמנת שירותים אלו יחויב בדמי ביטול מלאים אם בוצע כרטוס בפועל לשירותים אלו במועד הביטול.
 
33. האמור לעיל מהווה הסכם ממצה בין הצדדים וגובר על כל הסכמה אחרת בכתב או בע״פ. על הסכם זה יחולו הוראות הדין הישראלי באופן בלעדי וייחודי. בכפוף להוראות כל דין, הסמכות המקומית לדון בכל תביעה הנוגעת להסכם זה מוקנית באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אבי יפו.
 
34. מובהר כי, לשון זכר כוללת לשון נקבה ולשון רבים כוללת לשון יחיד ולהיפך.